Prefektja Angoni takim me Komisionin e Mbrojtjes Civile te Qarkut…

Ne takimin me Komisionin e Mbrojtjes Civile te Qarkut analizuam masat qe jane marre dhe do te merren nga bashkite, inspektoriatet dhe institucionet ligjzbatuese, anëtare të komisionit ndaj permbytjeve, vershimin e perrenjve dhe izolimin nga rreshjet e bores.

Vleresuam menaxhimin e rasteve dhe vatrave te zjarrit te cilat kane qene ne nivele teper te ulta ne raport me 10 vitet e fundit, si dhe u evidentuan problematikat dhe masat konkrete parandaluese dhe mbrojtëse të përmbytjeve, ne aspektin e emergjencave dimerore.

Diskutuam problemet e hasura ne miremenaxhimin e turisteve ne territoret e pergjegjesive, roli dhe veprimtaria e sektoreve te Emergjencave Civile ne nivel bashkie, shfrytezimi i kapaciteteve logjistike dhe burimeve njerezore.

Ne permbyllje delegova detyra konkrete per emergjencat e pritshme sezonale duke terhequr vemendje e bashkive per hartimet e dokumentit te rriskut dhe planet lokale si dhe rritjen e bashkepunimit nderinstitucional per miremenaxhimin e situatave te pritshme.