Amila Gjyrezi në krye të drejtorisë së Kulturës në bashkinë Shkodër…

Bashkia Shkodër, shpall kandidaten fituese Amila Gjyrezi në pozicionin e drejtores nga Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sporteve.

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të pikës 31, të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për proçedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionet si më poshtë:

  • Drejtor, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sporteve

Kandidat fitues është : Amila Gjyrezi me 87 pikë.